اموزشگاه معماری داخلی در میدان ونک

شرکت کتاب اول

شرکت مهندسین مشاور تازیک

طراحی و نظارت پروژه های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی، آموزشی و نظامی و دارنده گواهینامه های 2004، ISO 9001:2008 و SO14001:2004 و HSAS 18001:2007

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

شرکت مهندسی و طراحی صنعتی رونین

طراحی و نظارت پروژه های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی، آموزشی و نظامی و دارنده گواهی نامه های ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2000

مشاهده شماره تماس

ایران - تهران - منطقه 3 - م. ونک

4007 مورد یافت شد