بااه ورزشی در میدان سپاه

ایران - تهران - منطقه 2 - سعادت آباد

ایران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین

1955 مورد یافت شد