بهترین دبستان دخترانه دولتی در تهران

1967 مورد یافت شد