بهترین دبستان دخترانه دولتی در تهران

1968 مورد یافت شد