بهترین دبستان دخترانه دولتی در تهران

شرکت کتاب اول
1959 مورد یافت شد