بهترین دبستان دخترانه دولتی در تهران

1982 مورد یافت شد