بهترین دبستان دخترانه دولتی در تهران

1974 مورد یافت شد