بهترین دبستان پسرانه دولتی در تهران

1936 مورد یافت شد