بهترین دبستان پسرانه دولتی در تهران

1945 مورد یافت شد