بهترین دبستان پسرانه دولتی در تهران

1939 مورد یافت شد