بهترین دبستان پسرانه دولتی در تهران

1956 مورد یافت شد