بهترین دبستان پسرانه دولتی در تهران

1937 مورد یافت شد