بهترین دبستان پسرانه دولتی در تهران منطقه

شرکت کتاب اول
1933 مورد یافت شد