بهترین دبیرستان دخترانه دولتی در تهران

1969 مورد یافت شد