بهترین دبیرستان دخترانه دولتی در تهران

1962 مورد یافت شد