بهترین دبیرستان دخترانه دولتی در تهران

شرکت کتاب اول
1957 مورد یافت شد