بهترین دبیرستان دخترانه دولتی در شهرستان ری

1958 مورد یافت شد