بهترین دبیرستان دخترانه دولتی در پونک

1958 مورد یافت شد