دبیرستان دولتی دخترانه در منطقه 18

1958 مورد یافت شد