بهترین دبیرستان پسرانه دولتی در تهران

شرکت کتاب اول
1928 مورد یافت شد