دومیدانی

پیست دو میدانی مجموعه انقلاب

دومیدانی ، باشگاه ورزشی

اصفهان، م. آزادی (دروازه شیراز)، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اصفهان، پیست دو میدانی مجموعه انقلاب

پیست دو میدانی مجموعه نقش جهان

دومیدانی ، باشگاه ورزشی

اصفهان، کاوه، بلوار فرزانگان، خ. ورزشگاه نقش جهان، پیست دو میدانی نقش جهان

فدراسیون دو و میدانی اصفهان

دومیدانی ، فدراسیون ورزشی

اصفهان، م.آزادی (دروازه شیراز)، ابتدای بلوار دانشگاه، مجموعه ورزشی انقلاب (ورزشگاه انقلاب)