مدرسه در تهران

ایران - تهران - تهران نو

شرکت کتاب اول

ایران - تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر

1928 مورد یافت شد