مدرسه غیره دولتی در تهران

ایران - تهران - تهران نو

1992 مورد یافت شد