موکت فروشی در میدان سپاه فخر آباد

شرکت کتاب اول

ایران - تهران - منطقه 7 - م. سپاه

ایران - تهران - منطقه 6 - م. جهاد

ایران - تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی

1997 مورد یافت شد