بهترین هنرستان حرفه ای دخترانه دولتی در تهران

ایران - اصفهان - شاهین شهر و میمه - بلوار منتظری، خ. میثاق

1927 مورد یافت شد