بهترین هنرستان حرفه ای پسرانه دولتی در تهران

1978 مورد یافت شد