هنرستان دولتی پسرانه در ایران کرج

ایران - البرز - کرج - رجایی شهر

ایران - البرز - کرج - محمدشهر - بلوار امام خمینی

1928 مورد یافت شد