بهترین هنرستان فنی دخترانه غیر دولتی در تهران

1952 مورد یافت شد