چلوکبابی البرز در ایران

ایران - تهران - منطقه 7 - سهرورد شمالی

ایران - تهران - منطقه 8 - استادحسن بنا

ایران - تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت

ایران - تهران - منطقه 17 - بزرگراه سعیدی

ایران - تهران - منطقه 12 - سه راه امین حضور

ایران - تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی

ایران - تهران - منطقه 8 - بزرگراه رسالت

ایران - تهران - منطقه 15 - فداییان اسلام

ایران - تهران - منطقه 4 - خواجه عبداله انصاری

1343 مورد یافت شد